Leveringsvoorwaarden

Lees het volgende zorgvuldig. Dit is een juridische binding tussen u, als koper van een iSee-Corporation product (“Lid” of “U”) en iSee-Corporation (“iSee-Corporation”, “ons” of “wij”). De leveringsvoorwaarden, inclusief de privacy policy, vormen de “overeenkomst” tussen U en iSee-Corporation betreffende uw toegang en gebruik van de iSee-Corporation website(s) (“website”) en de services die geleverd worden door iSee-Corporation, inclusief de gekochte services (“services”). De website en de services worden de “website” genoemd in deze overeenkomst.

Deze overeenkomst bevat belangrijke informatie over ons product en de website, alsmede informatie over uw privacy, toekomstige veranderingen aan de overeenkomst, de begrenzing van de aansprakelijkheid en een resolutie over het schikken middels mediation ter voorkeur van de rechtbank.

Als u iSee-Corporation website gebruikt, geeft u aan akkoord te gaan met deze overeenkomst. Als u de overeenkomst niet gelezen hebt, niet begrepen hebt of niet akkoord gaat met het in deze overeenkomst bepaalde of als u niet kunt voldoen aan het in deze overeenkomst gestelde, gebruikt u de website dan niet.

 1. Omvang en acceptatie
  Ieder persoon dat (delen van) de iSee-Corporation website gebruikt is een “Lid”. Deze overeenkomst bepaald de rechten en plichten van een lid met respect tot het gebruik van of de toegang tot (delen van) de website, inclusief alle informatie of gegevens van welke vorm dan ook dat voortkomt uit het gebruik van de website, zulks zonder uitzondering van teksten, afbeeldingen, geluidsopnamen, video-opnamen en software. We behouden ons het recht om op ieder moment, naar eigen inzicht, om deze overeenkomst te wijzigen (inclusief de privacy policy), zonder de leden hierover te informeren. Het is de verantwoording van de leden om deze overeenkomst regelmatig te controleren en te herlezen. U verklaart tenminste 21 jaar oud te zijn, of zodanig dat u juridisch deze overeenkomst mag aangaan, ofwel wordt vertegenwoordigd door een wettige voogd. Als u (delen van) de website gebruikt ten behoeve van een ander persoon of entiteit, inclusief de hulpverlener van een lid, verklaart u

  1. dat u geautoriseerd bent om de voorwaarden uit deze overeenkomst te accepteren en
  2. dat deze andere persoon of entiteit mede gebonden is aan de voorwaarden van deze overeenkomst.
 2. Privacy Policy
  U wordt verzocht de privacy policy te lezen voor een gedetailleerde beschrijving van hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven over onze leden. U gaat akkoord met het verzamelen van persoonlijke informatie over uzelf (door het activeren van uw gegevensblad, door de website, door email of welke andere vorm ook) en de opslag daarvan op onze systemen, in overeenstemming met het gestelde in de privacy policy. iSee-Corporation behoud zich het recht voor om de privacy policy ieder moment te kunnen wijzigen . Wijzigingen in de privacy policy worden aan onze leden gemaild. Leden die gebruik blijven maken van (delen van) de website en de services verklaren zich akkoord met het gestelde in de privacy policy.
 3. De Website en vrijgave van uw informatie
  Het basis gebruik van de iSee-Corporation services is het verstrekken van informatie aan hulpverleners, ziekenhuis personeel en gerelateerde anderen in geval u in medische een nood situatie verkeerd. Door de aankoop van de services van iSee-Corporation geeft u toestemming aan iSee-Corporation om deze informatie over u te verstrekken, in geval van medische noodzaak, aan hulpverleners, ziekenhuispersoneel en anderen die al dan niet door u zijn aangewezen middels de verkregen QR-code sleutelhanger en thin-pas. iSee-Corporation zal zich inspannen om accurate beschrijvingen te geven omtrent de beschikbaarheid van services en de daaraan verbonden prijzen op de website. iSee-Corporation kan niet garanderen dat de beschrijvingen, beschikbaarheid en prijzen actueel en foutvrij zijn.
 4. Registratie
  Om toegang te hebben tot de website, inclusief de betaalde services, is het noodzakelijk dat u zich bij ons registreert. Registratie vereist dat u

  1.  akkoord gaat met deze overeenkomst,
  2. contactinformatie en identificatiemiddelen verstrekt en
  3. u identificatie overlegt gedurende het registratieproces. Met de registratie gaat u akkoord met de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten welke plaatshebben onder uw account of wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding  van uw inlognaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang van uw account. U gaat akkoord, representeert en garandeert dat u ten allen tijde accurate informatie verstrekt tijdens het registreren en het gebruik van de website en services en dat u de verstrekte informatie up-to-date houd gedurende het gebruik van de website en de services.
 5. Beëindiging lidmaatschap
  U kunt uw lidmaatschap op ieder moment beëindigen via de website. iSee-Corporation lidmaatschapsgelden zijn niet terug te vorderen. iSee-Corporation betaald lidmaatschapsgelden niet geheel of gedeeltelijk terug op moment dat u aangeeft het lidmaatschap vrijwillig te beëindigen binnen de termijn van uw lidmaatschap. Als iSee-Corporation geld heeft ontvangen voor services die nog niet gestart zijn, zal iSee-Corporation deze terugbetalen als het verzoek tot beëindiging ontvangen is voor de startdatum van de service. Beëindiging na de startdatum van een service wordt niet terugbetaald, geheel nog gedeeltelijk. iSee-Corporation behoudt zich het recht voor om lidmaatschappen te weigeren en om alle gebruik van de website of services voor de toekomst te weigeren als

  1. dit voortkomt uit een toepasselijke wetgeving,
  2. u iSee-Corporation informatie verstrek die, ons inziens, onwaar , onjuist, te oud of incompleet (of als de informatie onwaar,onjuist of te oud is geworden),
  3. de lidmaatschapsgelden niet betaald zijn,
  4. dat u de website van iSee-Corporation gebruikt op een wijze die niet overeenstemt met deze overeenkomst of
  5. onder andere omstandigheden als het iSee-Corporation juist dunkt. In geval van betaling van achterstallige lidmaatschapsgelden kan iSee-Corporation overwegen u weer gebruik te laten maken van de website en services. Als dit gebeurd kan het zijn dat er herinschrijvingskosten worden berekend.
 6. Licentie voor Lidmaatschappen
  Door met iSee-Corporation te communiceren in de vorm van het sturen van content, geeft u ons het recht om dit royalty-vrij, onbeperkt, wereldwijd, meer dan eens, onherroepbaar, niet-exclusief en als sublicentie wereldwijd te gebruiken of toe te passen, reproduceren, veranderen, publiceren en te vertalen, inclusief informatie, suggesties, ideeën, tekeningen en concepten bestaand of voortkomend hieruit, op onze systemen, technieken of technieken die door ons ontwikkeld zijn. U blijft verantwoordelijk voor de juistheid, copyright compliance, legalisering of welk ander aspect ook van het verstuurde materiaal. U stelt iSee-Corporation niet aansprakelijk voor eventuele “morele rechten”.
 7. Toegestaan gebruik van de website en de services.
  U mag de site niet gebruikten voor zaken competitief voor iSee-Corporation. U zult iSee-Corporation direct op de hoogte stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw service als u dat te weten komt. Hiervoor gebruikt u member_support@isee-corporation.com. Sommige onderdelen van de site zijn beschermd als intellectueel eigendom van iSee-Corporation, inclusief, maar niet uitgezonderd, trademarks en copyrights. U verklaard uitdrukkelijk dat alle content welke u via de website van iSee-Corporation verkrijgt, ten allen tijde eigendom blijft van iSee-Corporation en dat iSee-Corporation dat recht behoud. Op basis van deze overeenkomst krijgt een een persoonlijk, gelimiteerde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de website en het gebruik van de services voor persoonlijk gebruik.Tijdens het gebruik van de website of de services mag u niet:

  1. de site veranderen of aanpassen, geen elektronische reproductie maken, niet verspreiden, de werking of afbeelding van de website , of een deel daarvan, verspreiden anders dan voor het toegestane gebruik van de website zoals bedoeld of
  2. de rechten verkopen, verhuren, overdragen, distribueren, uitzenden, afbeelden of anders van de website (of gerelateerde artikelen) aan derden of
  3. labels op de website verwijderen of eigendomslabels aanpassen, inclusief de auteursrechten en copyright vermeldingen, of tradenarks gebruiken als meta-tags op andere websites; of
  4. de website gebruiken voor ongeautoriseerd gebruik of voor verboden doelen; of
  5. informatie kopieren, aanpassen of verwijderen die opgeslagen zijn op onze systemen of die beheerd worden dooe iSee-Corporation; of
  6. de website gebruiken in strijd met de wet betreffende derden, inclusief publicitiets- en privacy rechten of ander intelectueel eigendomsrecht of handelingen verrichten in strijd met de fatsoensnormen; of
  7. delen gebruiken van de site die wachtwoordbeveiligd zijn of niet publiekelijk zijn of gegevens gebruiken van de website die niet voor u bedoeld zijn zoals expliciet vrijgegeven door iSee-Corporation. Zulk gebruik kan leiden tot juridische vervolging door onze leden; of
  8. uzelf voordoen als iemand anders of uzelf uitgeven als relatie van enig persoon of entiteit; of
  9. automatische toegang gebruiken om de website te benaderen, inclusief scripts, bots, scrapers, data mines of soortgelijke software of (delen van) de website tonen middels software (framing scraping) zonder uitdrukkelijke toestemming; of
  10. pogen om de werking van de website te verstoren of interfereren met, veranderen van onze systemen of gegevens welke geplaatst zijn door iSee-Corporation; of
  11. pogen in te breken, te scannen of de achterdeuren te vinden of beveiligingen, authenticatie maatregelen te onzeilen, ongeacht uw bedoelingen hiermee; of
  12. proberen de toegang tot de website te verstoren door een u voor te doen als lid, processor, host of netwerk, inclusief (zonder limiet) het sturen van een virus, Trojaans paard of andere schadelijke code; of
  13. content op de website te plaatsen dat:
   1. beledigende, obscene, lasterlijke, discriminerende, bedreigende, intimiderende of gewelddadige inhoud bevat
   2. naaktheid of seksuele handelingen toont of suggereert
   3. haatzaaiend is
   4. schokkend of walgelijk is
   5. strafbare handelingen toont of suggereert
   6. valt onder de wetgeving plagiaat
   7. inbreuk doet aan geheimhoudings verklaring van derden
   8. tegenstrijdig is aan het gestelde in deze overeenkomstiSee-Corporation behoud zich het recht voor om uw toegang te blokkeren of uw account te verwijderen als het bedoelde in 13 of enige andere reden daartoe aanleiding geeft.
 8. Verwijzing naar andere Websites
  Onze systemen kunnen links bevatten naar andere websites of digitale eigenschappen voor het benaderen van derden-materiaal via “inverse hyperlinks” en iframe-technologie. iSee-Corporation kan deze gegevens niet veranderen, updaten of beheren.  Het feit dat iSee-Corporation deze verwijzingen gebruikt betekend niet dat wij deze websites aanbevelen, autoriseren, sponsoren of dat we enige belangen hebben bij de verwezen websites, de eigenaren daarvan of de providers. Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik of bij het vertrouwen op informatie gevonden op internet. iSee-Corporation dring u er op aan dat u begrijpt wat de risico’s zijn bij het gebruik van informatie van sites van derden.
 9. Automatische verlenging
  Uw lidmaatschap zal automatisch verlengd worden aan het einde van uw lidmaatschapstermijn voor een gelijke duur. U gaat ermee akkoord dat iSee-Corporation uw lidmaatschap verlengd op basis van de door u gekochte services en u factureert aan het begin van de verlengde periode, tenzij u uw lidmaatschap heeft beëindigd voor het verstrijken van de lidmaatschapsperiode. Alle mededelingen aangaande uw account worden gestuurd naar uw bij ons bekende mailadres. Om uw lidmaatschap te beëindigen zonder opnieuw t moeten betalen moet u uw lidmaatschap beëindigen voorafgaand aan het verlopen van de lidmaatschapstermijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van uw abonnement, onafhankelijk of u ons bericht hebt gekregen over een aanstaande verlenging. De betaling van de verlenging start op de eerste dag na het verlopen van de betaalde lidmaatschapstermijn en zal gefactureerd worden aan het lid. Mocht u (alsnog) besluiten uw lidmaatschap te beëindigen, dan zal uw lidmaatschap doorlopen tot het einde van de (nieuwe) periode. iSee-Corporation behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder de leden daarover vooraf te informeren. iSee-Corporation zal zich inspannen om prijswijzigingen aan de leden te communiceren, maar is daartoe niet verplicht.
 10. Aankopen
  iSee-Corporation kan naar eigen inzicht besluiten om in bepaalde omstandigheden uw aankoop van uw services niet te behandelen of zelfs te annuleren. Dit zou kunnen gebeuren als een service niet meer beschikbaar is of foutief geprijsd, we fraude vermoeden, of in andere gevallen als iSee-Corporation dit besluit. iSee-Corporation behoudt zich, naar eigen inzicht,  het recht voor om uw identiteit te controleren tijdens het aankoop proces van een service. iSee-Corporation zal ofwel de kosten niet factureren ofwel de betaling crediteren voor aankopen die we niet behandelen of annuleren. Zonder afbreuk aan voorgaande behoud iSee-Corporation zich tet recht toe om

  1. iedere aanbieding in te trekken;
  2. fouten te corrigeren en
  3. prijzen, inhoud, promoties, aanbiedingen, productbeschrijvingen of specificaties of andere informatie te wijzigen, zonder de leden hiervan op te hoogte te stellen, inclusief wanneer een aankoop is gedaan, bevestigd, verstuurd of ontvangen tenzij dit niet overeenstemt met het Nederlands recht. Alle aankopen worden beschouwd als definitief zodra ze online geplaatst zijn. Echter, iSee-Corporation behoudt zich het recht voor om aankopen terug te nemen op zaak-bij-zaak basis.
 11. Inbreuk op de overeenkomst
  iSee-Corporation behoud zich het recht voor om alle juridische middelen te gebruiken als beschikbaar in geval van inbreuken op deze overeenkomst, inclusief het blokkeren van een particulier internet adres of lid tot onze systemen. Iedere inbreuk op deze overeenkomst wordt beschouwd als onwettig of onjuist gebruik dat zal leiden tot onherstelbare schade aan iSee-Corporation welke niet in een geldelijke waarde uit te drukken zijn. U verklaard aan iSee-Corporation alles in het werk te stellen om de schade te beperken in zulke omstandigheden. Dit staat los van de juridische gevolgen.
 12. Geen Medisch Advies of aanbieding
  Niets op deze website bevat medisch advies. iSee-Corporation levert alleen informatie als gebruiksgemak.
 13. Afwijzing van garanties
  iSee-Corporation beveelt niet aan en is niet verantwoordelijk voor

  1. de juistheid en betrouwbaarheid van meningen of advies of standpunten gedaan via de website door anderen dan iSee-Corporation.
  2. informatie uit gelinkte websites
  3. de mogelijkheden of betrouwbaarheid van producten geleverd door andere partijen, middels gelinkte websites. Anders dan volgens de wet productaansprakelijkheid is iSee-Corporation niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door vertrouwen van leden in informatie verkregen via de website. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om de betrouwbaarheid, volledigheid, bruikbaarheid  van de gegeven informatie, adviezen of andere verkregen informatie te controleren. Spreek met uw behandelend arts over advies over verkregen meningen, advies, service of andere content. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de website op eigen risico is. De website is aangeboden op een “zoals-het-is”  of “zoals-beschikbaar” basis iSee-Corporation accepteert geen verantwoordelijkheid voor het volgende:
   1. de website
   2. Services aangeboden via de website
  4. iSee-Corporation kan niet garanderen dat de informatie aangeboden op de site, de producten of services aangeboden op of via de website accuraat, compleet, juist, betrouwbaar of op tijd zijn. iSee-Corporation garandeert niet dat het aangebodene op de website voldoet aan uw verwachtingen of dat de toegang tot en het gebruik van de services ononderbroken, fout-vrij, virus-vrij en vrij zijn van schadelijke content of op welke andere wijze absoluut veilig is.
 14. Algemene begrenzing van de aansprakelijkheid
  U verklaart akkoord dat iSee-Corporation, haar geassocieerden, eigenaars, vermogen van aandeelhouders, werknemers, directeuren, agenten, vertegenwoordigers, aannemers, opvolgers en aangewezenen niet aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele of directe schade (impliciet het verlies van financieel vermogen, kosten van ingekochte services of verloren mogelijkheden) als gevolg van het gebruik van de website, gelinkte websites, en de aangeboden services, of door het niet kunnen gebruiken van de (onderdelen van) de website of de services, zelfs als iSee-Corporation ervan op de hoogte is gesteld dat zulks kan voorkomen. Deze beperking van de aansprakelijkheid geld ook voor, maar is niet gelimiteerd tot, de overdracht van virussen welke invloed hebben op de apparatuur van het lid zoals uitval van mechanische of elektronische apparatuur of communicatielijnen of andere interconnectie problemen (zoals bijvoorbeeld toegang tot een ISP), onbevoegde toegang, diefstal, problemen in bedrijfsvoering, stakingen of andere werkgerelateerde problemen of overmacht. iSee-Corporation kan niet en zal niet garanderen dat de website, of gelinkte websites, en services ononderbroken beschikbaar zijn. In het uiterste zal iSee-Corporation, haar geassocieerden, eigenaars, vermogen van aandeelhouders, werknemers, directeuren, agenten, vertegenwoordigers, aannemers, opvolgers en aangewezenen het lid een maximum uitkering doen toekomen van:

  1. het lidmaatschapsbedrag
  2. het lidmaatschapsbedrag vermeerderd tot maximaal 50 euro  in geval van gevolgschade.Het limietbedrag zal gelden in geval van aansprakelijkheidsstelling (als gevolg van tekortkoming, garantiebreuk, nalatigheid). Deze beperking overleeft in het bijzonder een tekortkoming van het essentiële doel van eventuele remedies die in deze overeenkomst kunnen worden geboden.
 15. Beperking aansprakelijkheid derden
  Ieder aansprakelijkheid aangaande services aangeboden door door derden via de website zijn uitdrukkelijk gelimiteerd tot de aansprakelijkheid van de derde partij. iSee-Corporation  vrijwaart zich hierbij van enige aansprakelijkheid, of het gebaseerd is (in)directe schade door haar geassocieerden, eigenaars, vermogen van aandeelhouders, werknemers, directeuren, agenten, vertegenwoordigers, aannemers, opvolgers en aangewezenen en u vrijwaart iSee-Corporation voor het hier bedoelde.
 16. Vrijwaring
  iSee-Corporation vertrouwt op de juistheid van de gegevens die u aanlevert. Om die reden verdedigd u iSee-Corporation, haar geassocieerden, eigenaars, vermogen van aandeelhouders, werknemers, directeuren, agenten, vertegenwoordigers, aannemers, opvolgers en aangewezenen bij iedere aansprakelijkheid, eis, rechtszaak ingebracht door u of  derden, overlijden, verlies, kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, kosten aan juridische ondersteuning) welke ontstaan of een gevolg zijn van de door u ingebrachte onjuiste of onvolledige informatie. Mede iedere overtreding binnen deze overeenkomst, door u of door uw handelen in relatie tot het gebruik van de website.
 17. Recht en plaats
  Elke actie aangaande deze overeenkomst wordt ondersteund door de Nederlandse wet, ongeacht de keuze voor rechtshulp in andere rechtsgebieden. Aangaande dispuut oplossing in deze overeenkomst, u en iSee-Corporation verklaren zich akkoord dat de juiste rechtsgang gezocht wordt voor het oplossen van de aansprakelijkheidsclaim aangaande de website of deze overeenkomst in de rechtszalen van Rotterdam.
 18. Dispuut oplossing
  Bij gebruik van de website onderkent u volledig dat

  1. ieder aansprakelijkheidsclaim tegen iSee-Corporation, haar geassocieerden, eigenaars, vermogen van aandeelhouders, werknemers, directeuren, agenten, vertegenwoordigers, aannemers, opvolgers en aangewezenen of de bepaling van de dekking of geldigheid van de claim, expliciet en bindend opgelost wordt door een door iSee-Corporation aangewezen mediator.
  2. deze arbitrage overeenkomst van toepassing is op internationale handel
  3. de arbitrage in Rotterdam uitgevoerd wordt
  4. het besluit van de arbiter bepaald wordt door deze overeenkomst
  5. de arbiter zich houd aan de Nederlandse wet
  6. er geen bevoegdheid is voor claims die op klasse of representatieve basis worden aangediend, arbitrage kan alleen beslissen over uw claims en/of iSee-Corporation’s claims, en de arbiter mag de claims van andere personen of partijen die op soortgelijke wijze mogelijk zijn, niet consolideren of hieraan deelnemen
  7. de arbiter heeft niet de bevoegdheid om u of iSee-Corporation een schadevergoeding toe te kennen;
  8.  met uitzondering van subdeel (vi) hierboven, als enig deel van deze arbitragebepaling ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt geacht, of anderszins in strijd is met de regels voor bemiddeling, dan blijft het saldo van deze bepaling inzake geschillenbeslechting in effect en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de voorwaarden ervan alsof de ongeldige, niet-afdwingbare, illegale of tegenstrijdige bepaling hierin niet was opgenomen. Als subdeel (vi) echter ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, is het geheel van deze arbitragebepaling nietig en is u noch iSee-Corporation gerechtigd het geschil te beslechten.
 19. Aanwijzen
  Wij mogen deze overeenkomst en uw account verkopen, overdragen of toewijzen .Dit mogen wij doet op elk moment zonder u daarvan in kennis te stellen. U mag uw lidmaatschap niet verkopen, overdragen of toewijzen zonder schriftelijke toestemming van iSee-Corporation. Elke vermeende opdracht of delegatie die niet in overeenstemming is met dit lid is bij aanvang nietig.
 20. Volledige overeenkomst
  Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en iSee-Corporation aangaande genoemde zaken hierin en alle voorgaande overeenkomsten, brieven, voorstellen, overleggen en andere documenten aangaande zaken hierin zijn vervangen door deze overeenkomst.
 21. Scheidbaarheid
  Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt de afdwingbaarheid van de overige bepalingen hierdoor op geen enkele manier aangetast en wordt die bepaling geacht te worden gebruikt om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, zo veel mogelijk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 22. Gevolgen beëindiging/Voortduren van geselecteerde services
  Niettegenstaande het verstrijken of eerder beëindigen van deze Overeenkomst of Diensten, met inbegrip van eventuele abonnementsdiensten van iSee-Corporation of andere algemene juridische principes, zal elke bepaling van deze Overeenkomst die voortdurende verplichtingen of rechten van een partij oplegt of overweegt, de afloop of beëindiging overleven.

Laatst herzien: Sept 24, 2020