Algemene voorwaarden iSee-Corporation

 

artikel 1    Algemeen

 1. Deze voorwaarden  zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst  tussen iSee Corporation hierna te noemen: “iSee”, en een wederpartij waarop iSee deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden  niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden  zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met iSee, voor de uitvoering waarvan door iSee derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van iSee en haar directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­‐ of andere voorwaardenvan de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden  bepaalde volledig van iSee en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke  bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid  bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden,  dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden  geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien iSee niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat iSee in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2    Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen  van iSee zijn vrijblijvend en hebben een standaard termijn van 30 dagen na dagtekening van de offerte dor iSee, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. iSee kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen  worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs  kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen,  dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,  eventuele in het kader van de overeenkomst  te maken kosten, daaronder begrepen reis-­‐ en verblijf-­‐, verzend-­‐ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte  punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is iSee daaraan niet gebonden. De overeenkomst  komt dan niet overeenkomstig  deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij iSee anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht iSee niet tot hetverrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig  deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen  of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3    Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst  tussen iSee en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden  of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij iSee derhalve schriftelijk in gebreke te stell iSee dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien iSee gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst,  vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan iSee ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is iSee gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. iSee heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. iSee is gerechtigd de overeenkomst  in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te  factureren.
 7. Indien de overeenkomst  in fasen wordt uitgevoerd kan iSee de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst  overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst,  al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst  daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties  hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. iSee zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst  kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is iSee gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen iSee bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst  levert geen wanprestatie van iSee op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst  op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan iSee een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens iSee gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk  voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van iSee daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien iSee met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is iSee niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid  of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen,  lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst  redelijkerwijs  niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst  door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij iSee alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst  op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid  of een op iSee rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4    Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. iSee is bevoegd de nakoming van de verplichtingen  op te schorten of de overeenkomst  te ontbinden, indien:
  1. de Wederpartij de verplichtingen  uit de overeenkomst  niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst  iSee ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen  niet zal nakomen;
  3. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst  verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen  uit de overeenkomst  en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende  is;
  4. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van iSee kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk  overeengekomen condities zal nakomen, is iSee gerechtigd de overeenkomst  te ontbinden.
 2. Voorts is iSee bevoegd de overeenkomst  te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst  onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst  in redelijkheid niet van iSee kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst  wordt ontbonden zijn de vorderingen van iSee op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien iSee de nakoming van de verplichtingen  opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien iSee tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar  is, is iSee gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst  voortvloeiende verplichtingen  niet nakomt en deze niet-­‐nakoming ontbinding rechtvaardigt,  dan is iSee gerechtigd de overeenkomst  terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie,  wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst  tussentijds wordt opgezegd door iSee, zal iSee in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden  aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar  is. Indien de overdracht van de werkzaamheden  voor iSee extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij iSee anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement,  van beslaglegging  -­‐   indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -­‐   ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering  of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het iSee vrij om de overeenkomst  terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van iSee op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-­‐ afvoer-­‐ en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst  gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

artikel  5   Overmacht

 1. iSee is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid  die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling  of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden  verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie  wordt begrepen, alle van buitenkomende  oorzaken, voorzien of niet-­‐ voorzien, waarop iSee geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor iSee niet in staat is zijn verplichtingen  na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van iSee of van derden daaronder begrepen. iSee heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid  die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat iSee zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. iSee kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen  uit de overeenkomst  opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst  te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel iSee ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen  uit de overeenkomst  inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk  na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is iSee gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk  na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke  overeenkomst.

artikel 6    Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,  op een door iSee aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,  tenzij schriftelijk anders door iSee aangegeven. iSee is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd  is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde  bedrag.
 3. iSee heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen  rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. iSee kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. iSee kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen  en lopende rente en incassokosten  worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan iSee verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,  dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse  incassopraktijk  gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien iSee echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs  noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke  en executiekosten  zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten  eveneens rente verschuldigd.

artikel 7    Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door iSee in het kader van de overeenkomst  geleverde zaken blijven eigendom van iSee totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met iSee gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door iSee geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht  en mogen nimmer als betaalmiddel  worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van iSee veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om iSee daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-­‐ en waterschade  alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan iSee ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is iSee gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens iSee bij voorbaat toe om zijn medewerking  te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval iSee zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke  toestemming  aan iSee en door iSee aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen  van iSee zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 8    Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door iSee te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke  eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden  die daaraan gesteld worden. iSee kan in dat geval andere garantie-­‐ en andere voorwaarden  stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door iSee verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd,  dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming  van iSee, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-­‐ of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven  wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar iSee geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld  doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen)  etcetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk  de desbetreffende  werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken  of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt  met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande  zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan iSee te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan iSee te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd  mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat iSee in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient iSee in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande  tijdig is gereclameerd,  dan zal iSee de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst  daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze  niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving  ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van iSee, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan iSee te retourneren en de eigendom daarover aan iSee te verschaffen, tenzij iSee anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van iSee daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn  zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-­‐, verzend-­‐ en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens iSee en de door iSee bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9    Aansprakelijkheid

 1. Indien iSee aansprakelijk  mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
 2. iSee is niet aansprakelijk  voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat iSee is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien iSee aansprakelijk  mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van iSee beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde  van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. iSee is nimmer aansprakelijk  indien door of vanwege het gebruik van haar software computers, smartphone’s  en/of andere gerelateerde  producten onjuist, niet of niet meer functioneren.
 5. De aansprakelijkheid van iSee is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend  geval.
 6. iSee is uitsluitend aansprakelijk  voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van iSee aan de overeenkomst  te laten beantwoorden,  voor zoveel deze aan iSee toegerekend  kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. iSee is nimmer aansprakelijk  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen  van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van iSee of zijn leidinggevende  of ondergeschi

artikel 10     Risico-­‐overgang

Het risico van verlies, beschadiging  of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

artikel 11     Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart iSee voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan iSee toerekenbaar  is.
 2. Indien iSee uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,  dan is de Wederpartij gehouden iSee zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,  dan is iSee, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van iSee en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

iSee behoudt zich de rechten en bevoegdheden  voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-­‐ en regelgeving. iSee heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst  aan zijn zijde toegenomen  kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij iSee partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid  van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats  van iSee is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft iSee het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op een mediator nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen  een geschil in onderling overleg te beslechten. Pas na aantoonbare  inspanning is geleverd om via Mediation tot elkaar te komen is een beroep op een rechter mogelijk.

artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden  zijn gedeponeerd  bij www.voorwnet
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde  versie q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met iSee.
 3. De Nederlandse  tekst van de algemene voorwaarden  is steeds bepalend voor de uitleg

Bedrijfsgegevens  iSee-Corporation

Vestigingsadres:
Atalanta 2
3225 CA Nederland

Tel            :  +31 (0)651158417
Mail         :  info@iSee-­‐corporation.com